بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش ارۋى سارالاندى، تەگى ءۇندىستاندىق بويجەتكەن ا ق ش ارۋى اتاندى(3)

2013.09.17 13:06  

ا ق ش ارۋى سارالاندى، تەگى ءۇندىستاندىق بويجەتكەن ا ق ش ارۋى اتاندى(3)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت