بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

فۋجياندا 20 نەشە بالىقشى كەمەسىنە ءورت كەتتى(6)

2013.09.18 13:29  

فۋجياندا 20 نەشە بالىقشى كەمەسىنە ءورت كەتتى(6)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت