بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جويعىش 15-ءنومىرلى اۆياماتكالىق سوعىس ۇشاعى ەڭ ۇلكەن سالماقتا ۇشىپ-قونۋ سىناعىن ورىندادى(2)

2013.09.18 13:33  【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت