بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

اشۋلى بۇقا اپپاراتشىعا شابۋىلدادى(3)

2013.09.18 13:36  

اشۋلى بۇقا اپپاراتشىعا شابۋىلدادى(3)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت