بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بو شيلاي مەرزىمسىز قاماق جازاسىنا ۇكىم ەتىلدى

2013.09.22 13:36   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابىنىڭ 22-قىركۇيەكتە بەرگەن حابارى. بۇگىن تۇستەن بۇرىن شاندۇڭ ولكەسى جينان قالالىق ورتا دارەجەلى حالىق سوتى اتالعان سوتتىڭ حالىق تورابىنداعى ميكروبلوگىندا حابار جاريالادى: ايىپكەر بو شيلاي پارا الۋ، قيانات جاساۋ، قىزمەت ۇقىعىنان بەتالدى پايدالانۋ سىندى قىلمىستارمەن زاڭ بويىنشا قىلمىستىق ىستەر جازاسىنا تارتىلىپ، بىرنەشە قىلمىسىنا قوسا ۇكىم شىعارىلىپ، مەرزىمسىز قاماق جازاسى بەرىلىپ، ساياسي ۇقىعىنان ماڭگىلىك ماحرۇم ەتىلدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت