بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شانشيدەگى «ءۇيلى باي ايەل» گۇڭ اي-ايدىڭ مەملەكەت ورگاندارى تاراتاتىن كۋالىكتەردى جالعاننان جاساۋ، ساتۋ قىلمىسىنا ءبىرىنشى رەتكى سوت اشىلدى

2013.09.24 13:58   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  بۇگىن تۇستەن بۇرىن ساعات 8دەن 30 مينۋت وتكەندە، «ءۇيلى باي ايەل» گۇڭ اي-ايدىڭ مەملەكەت ورگاندارى تاراتىن كۋالىكتەردى جالعاننان جاساۋ ، ساتۋ قىلمىسىنا جيڭبيان اۋداندىق حالىق سوتىندا اشىق سوت اشىلدى. ۇعىسۋعا قاراعاندا، اتالعان دەلوعا قاتىسى بار 6 ايىپكەردىڭ ادۆاكاتتارى تۇگەلدەي ءوز داۋگەرلەرىن قىلمىسسىز دەپ اقتايتىن كورىنەدى.

  2013-جىلى قاڭتاردا شىنمۋ اۋدانىندا تۇراتىن «ءۇيلى باي ايەل» گۇڭ اي-ايدىڭ ءتورت نوپوسى، بەيجيڭدە 41 ءۇيى بار ەكەنى، بارلىق ءۇيىنىڭ كولەمى 9000 كۆادراتتان اساتىنى اشكەرەلەنىپ، كۇشتى اڭىس قوزعاعان، كەيىن ساقشى جاق بۇل ءىستى تەكسەرۋگە كىرىسكەن. تەكسەرۋگە قاراعاندا، گۇڭ اي-ايدىڭ شىنمۋ اۋدانىندا جيىنى ءتورت نوپوسى (ءبىر شىن، ءۇش جالعان) بار، ءۇش جالعان نوپوسىن جەكە-جەكە بەيجيڭ، سانشي قاتارلى ەكى ورىندا بىتىرگەن سوڭ، قايتادان شىنمۋ اۋدانىنا جوتكەگەن. وسى سەبەپتى بۇل دەلو بەيجيڭ، سانشي جانە شانشي ولكەسىنىڭ شىنمۋ اۋدانى قاتارلى ءۇش ورىنداعى ءىشىنارا حالىق ساقشىلارىمەن قاتىسى بار بولىپ شىعادى: بەيجيڭدە دەلوعا شاتىلعان حالىق ساقشىسى بار، سانشيدە ەكى ساقشىعا دەلو تۇرعىزىلىپ تەكسەرىلۋدە. شىنمۋ اۋدانىندا حالىق ساقشىلارىنان 5 ساقشى جەكە-جەكە قىزمەتتە شالاعايلىق ىستەۋ جانە مەملەكەت ورگاندارىنىڭ قۇجاتتارى مەن تاڭبالارىن جالعاننان جاساۋ قىلمىسىنا شاتىلعان. ۇعىسۋعا قاراعاندا، اتالعان دەلوعا قاتىسى بار 6 ايىپكەردىڭ ادۆاكاتتارى تۇگەلدەي ءوز داۋگەرلەرىن قىلمىسسىز دەپ اقتايتىن كورىنەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت