بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ورتالىق بانكە 5 يۋاندىق تەڭگە اقشا تاراتتى(5)

2013.09.24 14:05  

ورتالىق بانكە 5 يۋاندىق تەڭگە اقشا تاراتتى(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت