بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

FBI ا ق ش تەڭىز ارميا عيماراتىندا تۋىلعان وق شىعارۋ دەلوسىنىڭ تەلەكامەراداعى كەسكىنىن جاريالادى(3)

2013.09.27 13:43  

FBI ا ق ش تەڭىز ارميا عيماراتىندا تۋىلعان وق شىعارۋ دەلوسىنىڭ تەلەكامەراداعى كەسكىنىن جاريالادى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت