بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ەڭبەكشىل جاندىك ـــ بال اراسى

2013.09.29 16:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  بال اراسى ـــ توپتاسىپ تىرشىلىك ەتەتىن ەڭبەكشىل جاندىك. ەرتەدە ازيا مەن ەۆروپادان تارالعان، ومىرىندە جۇمىرتقالاۋ، بالاپان قۇرت، بالاپان جانە جەتىلگەن قۇرت سياقتى 4 باسقىشتى باستان كەشىرەدى. 5-6 كيلومەتر ارالىقتان گۇل شىرىندارىن جيناپ، بال شىعارادى. دەرەكتى ماتەريالدارعا نەگىزدەلگەندە قازىر دۇنيەدە 15 مىڭعا جۋىق ءتۇرى، جوڭگودا مىڭعا جۋىق ءتۇرى بار. سۋرەتتەردى تۇسىرگەن: ءابدىنۇر اۋەلقانوۆ، گۇلجان بەيسەنباي قىزى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت