بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ساحارا سالتاناتى

2013.09.30 08:44   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  بۇل فوتو سۋرەتتەر شىلدە ايىندا نىلقى اۋدانىنىڭ تەنتەك جايلاۋىندا وتكىزىلگەن اۋداندىق 29-كەزەكتى اقىندار ايتىسى مەن 24-كەزەكتى ءداستۇرلى دەنە تاربيە قيمىلىنان تۇسىرىلگەن. ساحارا سالتاناتىنان تۇسىرىلگەن وسىنداي تۋىندىلار كۇندەردىڭ كۇنىندە ۇرپاقتارعا بۇگىنگى قازاقتار تۇرمىسىنان سىر شەرتەتىن قۇندى ماتەريال بولىپ قالاتىنىنا سەنىمىمىز كامىل. سۋرەتتەردى ءابدىنۇر اۋەلقانوۆ تۇسىرگەن

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت