بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

التاي ايماعىندا قۇربان ايتقا ارنالعان كونسەرت قويىلدى(6)

2013.10.08 14:29  

التاي ايماعىندا قۇربان ايتقا ارنالعان كونسەرت قويىلدى(6)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت