بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جىجياڭ ولكەسى يۇيياۋ قالاسىندا ءجۇز جىلدا بولماعان نوسەر جاۋدى

قالانىڭ %70تەن استام ءوڭىرىن سۋ باستى

2013.10.09 13:06   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  بيىل 23-ءنومىرلى كۇشتى تايفىڭ داۋىلى «فەيت» 7-قازان تۇستەن بۇرىن ساعات 9دا فۋجيان ولكەسى جيان-وۋ قالاسىنا جەتكەندە باسەڭدەپ، ىستىق بەلدەۋلىك تومەن قىسىمعا اينالسا دا، بورانى باسەڭ، جاۋىنى قاتتى بۇل تايفىڭ داۋىلى جىجياڭ ولكەسىنە اۋىر سوققى بولىپ ءتيدى. جىجياڭ ولكەسىندەگى اپات ەڭ اۋىر بولعان نيڭبو قالاسى مەن يۇيياۋ قالاسىندا ءجۇز جىلدا جاۋماعان نوسەر جاۋىپ، قالانىڭ %70تەن استام بولەگىن سۋ باسقان، نەگىزگى قالا رايونىندا قاتىناس ۇزىلگەن. 8-قازان كەشكى ساعات 7گە دەيىن، يۇيياۋ قالاسىنداعى 21 اۋىل-قالاشىق، مالىدە 832870 ادام اپاتقا ۇشىراعان، تىكەلەي ەكونوميكالىق زيان 6 ميلليارد 991 ميلليون يۋان بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت