بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ايۋ مەن قاسقىردىڭ جاراسىمدىلىعى

2013.10.10 12:41   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  56 جاستاعى فوتوشى لاسي راۋتياينەن بەلگيانىڭ سولتۇستىگىندەگى قالا ماڭىنداعى جاپان تۇزدەن، ءبىر قاسقىر مەن ايۋدىڭ دوس ەكەنىن، ولاردىڭ جالعاستى 10 كۇن كەش باتىرىپ، تاڭ اتىرعانىن بايقاعان، ەڭ قىزىقتىسى ولار كەش باتاردان بۇرىن بۇعى ەتىن بىرگە جەگەن، ال لاسي راۋتياينەن وسى ءبىر ەرەكشە كورىنىستى فوتوعا تۇسىرگەن. ونىڭ ايتۋىنشا: قاسقىر مەن ايۋدىڭ بىرگە ءومىر ءسۇرۋى وتە سيرەك كەزدەسەتىن جاعداي، بالكىم، ولار جاس بولۋى مۇمكىن، دارا تىرشىلىك ەتۋدى بىلمەگەندىكتەن، تەك بىرگە بولعاندا عانا ولار حاۋىپسىز سەزىنەتىن بولۋى مۇمكىن،-دەيدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت