بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ون ءتۇرلى جاقسى ادەت ءومىرىڭىزدى ۇزارتادى

2013.10.12 13:17   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  كەيبىرەۋلەر ساندى مالىمەتتەر ارقىلى دەنساۋلىق پەن ومىردەگى باسقا ماڭىزدى نارسەلەردىڭ قارىم-قاتىناسىن وبىرازدى تۇردە بەينەلەگەن. دەنساۋلىق 1 دەسەك، كاسىپ، بايلىق، نەكە، اتاق دەگەندەردىڭ بارلىعى سوڭىنا جالعانعان 0 سپەتتى، دەنساۋلىق بولسا بارلىعىنا قول جەتكىزۋگە، بولاشاققا قادام تاستاۋعا بولادى؛ ەگەر دەنساۋلىعىڭىزدان ايىرىلساڭىز ،وسىلاردىڭ بارلىعىنان ايىرىلدىم دەي بەرىڭىز. مىناداي ون ءتۇرلى جاقسى ادەت ءسىزدىڭ ءومىرىڭىزدى ون جىل ۇزارتۋى مۇمكىن.

  1. الۋان ءتۇرلى ازىقتىقتى تۇتىنۋ، ءداندى داقىلداردى نەگىز ەتىپ، قارا استىق پەن اق استىقتى ۇيلەسىمدى تۇتىنۋ كەرەك. تاعام كەستەڭىز ءبىرىڭعاي بولىپ قالماسىن، كۇرىش، ءبيداي، بورمي، ارپا قاتارلى ءداندى داقىلداردى ۇيلەسىمدى تۇتىنىڭىز.

  

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت