بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

فيليپپيندە 7.2 بال جەر سىلكىنىپ، قازىرگە دەيىن 100گە جۋىق ادام قازا بولدى(7)

2013.10.16 13:33  

فيليپپيندە 7.2 بال جەر سىلكىنىپ، قازىرگە دەيىن 100گە جۋىق ادام قازا بولدى(7)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت