بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

قارلى بورانداعى مايمىلدان «سايىسكەر تاسباقاعا» دەيىنگى حايۋاناتتاردىڭ فوتو تۋىندىلارىن تاماشالاڭىز

2013.10.17 13:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى



  انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» 15-قازانداعى حابارى. 2013-جىلعى حالىقارالىق حايۋاناتتار فوتو سۋرەتى جارىسىنىڭ ناتيجەسى جاريالاندى، افريكالىق فوتوشىنىڭ اپپارات كوزىندەگى پىلدەر ءۇيىرىنىڭ تىرشىلىك سۋرەتى باس جۇلدەنى يەلەدى. ارينە، سيلىققا يە بولعان باسقا تۋىندىلار دا سونداي كەرەمەت بولعان، مىنالاردى تاماشالاۋىڭىزعا ۇسىنامىز.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت