بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

تايلاندتىڭ پۋكەت ارالىندا «وت تەڭىزىنەن ءوتۋ» ويىنى كورسەتىلدى(2)

2013.10.17 13:39  

تايلاندتىڭ پۋكەت ارالىندا «وت تەڭىزىنەن ءوتۋ» ويىنى كورسەتىلدى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت