بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

نورۆەگياداعى «اقىر زامان تۇقىم ساقتاۋ قامباسى»(11)

2013.10.18 13:31  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت