بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش ۇكىمەتى 16 كۇن جابىلعاننان كەيىن قايتادان ىسكە كىرىستى

ورىنباسار زۇڭتۇڭ ساۋعالارىن الىپ، ۇكىمەت قىزمەتكەرلەرىنىڭ الدىنان شىقتى

2013.10.18 13:39   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جەرگىلىكتى ۋاقىت 2013-جىلى 17-قازان، ا ق ش زۇڭتۇڭى بايدەن بولكا سىندى ساۋعالارىن الىپ، قىزمەت ورنىنا قايتا ورالعان ورتانى قورعاۋ مەكەمەسىنىڭ قىزمەتكەرلەرىن قارسى الدى. ا ق ش ۇكىمەتى 16 كۇن جابىلعاننان كەيىن قايتادان ىسكە كىرىسىپ، ۇكىمەت قىزمەتكەرلەرى قىزمەت ورنىنا قايتا ورالدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت