بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ءبىر جىگىت جالىنتاۋدا قۇلاما قۇزداعى قۋىسقا قامالىپ ەكى كۇن، ءبىر ءتۇن تۇرعان(6)

2013.10.21 13:45  

ءبىر جىگىت جالىنتاۋدا قۇلاما قۇزداعى قۋىسقا قامالىپ ەكى كۇن، ءبىر ءتۇن تۇرعان(6)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت