بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

دۇنيە جۇزىندەگى ساياسي ساحناداعى الپاۋىتتاردىڭ جىلدىق كىرىسى(6)

2013.10.24 13:05    ا ق ش زۇڭتۇڭى: جىلدىق كىرىسى 400 مىڭ ا ق ش دوللارى تۇرادى.

  ا ق ش زۇڭتۇڭىنىڭ كىرىسى، تيىمدىلىگى قاتارلى باسقا قولايلىقتارىنىڭ بارلىعىن پارلەمەنت اقىلداسىپ شەشەدى، قازىر زۇڭتۇڭنىڭ كىرىسى بارلىق ىشتات ۇكىمەتتەرىنىڭ ىشىندە ەڭ جوعارى تۇرادى، دۇنيە جۇزىندەگى ءار قايسى مەملەكەت باسشىلارىنىڭ ىشىندە 400 مىڭ ا ق ش دوللارلىق جىلدىق كىرىس جوعارى دارەجەلىلەردىڭ قاتارىندا تۇرادى.

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت