بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جۇڭگو ورتا دارەجەلى بىرلەسپە جارىسىندا شاندۇڭ تىڭجوۋ جارىس رايونىندا جانكۇيەرلەر ارا قاقتىعىس تۋىلدى(3)

2013.10.28 16:11  【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت

  • باستالۋ سالتىنان كورىنىس