بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش - تا وق شىعارۋ وقيعاسى تۋىلىپ، جارالانعاندار مەن قازا بولعانداردىڭ سانى 20 نەشە ادامعا جەتتى

2013.11.11 13:59   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ 10 – قازاندا حيۋستوننان بەرگەن حابارى. ا ق ش ساقشى جاعىنىڭ 10 – قاراشادا حابارلاۋىنشا، ا ق ش – تىڭ تەكساس شتاتىندا 9 – قاراشا ءتۇن ىشىندە وق شىعارۋ دەلوسى تۋىلىپ، 2 ادام قازا بولىپ، كەمىندە 22 ادام جارالانعان.

  جەرگىلىكتى ورىنداعى ساقشى جاقتىڭ ايتۋىنشا، وق شىعارۋ وقيعاسى تەكساس شتاتىنداعى ەڭ ۇلكەن قالا ــ حيۋستوننىڭ ماڭىنداعى تۇرعىندار رايونىندا تۋىلعان. 9 – قاراشا ءتۇن ىشىندە 60 – 70 ادام تۇرعىندار رايونىندا تۋىلعان كۇندى قۇتتىقتاۋ باس قوسۋىنا قاتىناسىپ جاتقاندا وق شىعارۋ وقيعاسى تۋىلىپ، ناق مايدان الاساپىران كۇيگە تۇسكەن.

  ساقشى جاقتىڭ كوزىمەن كورگەندەردىڭ سوزىنەن سيتات كەلتىرە وتىرىپ مالىمدەۋىنشە، سول كەزدە كەمىندە 10 رەت وق داۋىسى ەستىلگەن. قازىرگە دەيىن وق شىعارۋ دەلوسىندا ءبىر ەر ،ءبىر ايەلدىڭ قازا بولىپ، كەمىندە 22 ادامنىڭ جارالانعانى تۇراقتاندىرىلعان، جارالانعاندار سول ماڭداعى ەمحاناعا جەتكىزىلىپ ەمدەلۋدە. (ءتىلشى: جاڭ يۇڭشيڭ)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت