بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

فيليپپيندە تايفىڭ داۋىلى سوعىپ، ون مىڭنان استام ادام قازا بولدى(4)

2013.11.11 15:02  

فيليپپيندە تايفىڭ داۋىلى سوعىپ، ون مىڭنان استام ادام قازا بولدى(4)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت