بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شينجياڭ ەرلەر باسكەتبول كومانداسى فۋجيان كومانداسىن جەڭدى

2013.11.14 14:13   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  تيانشان تورابىنىڭ حابارى. CBA بىرلەسپە جارىسىنىڭ 2 - اينالىمداعى جارىسى 13 – قاراشا كۇنى كەشتە ءۇرىمجى حۇڭشان دەنە تاربيە سارايىندا وتكىزىلدى، شينجياڭ كومانداسى ءوز الاڭىندا بيىل تىڭ تەبىن تانىتىپ كەلە جاتقان فۋجيان كومانداسىمەن كەزدەستى. سوڭىندا شينجياڭ كومانداسى سىرتقى شەپتەن ۇتىمدى شابۋىلداۋ ارقىلى 103 : 98 ۇپايمەن فۋجيان كومانداسىن جەڭدى. (ءتىلشى: ليۋ بو، جاڭ شينجۇن)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت