بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

رەسەيدىڭ قازان قالاسىندا تۋىلعان اۋە شىرعالاڭىنىڭ تۋىلۋ سەبەبى: ۇشاق قىزمەتكەرىنىڭ ۇشاقتى مەڭگەرۋدەگى اعاتتىعىنان بولعان

2013.11.20 14:49   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت