بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

كاتار الەمدىك دوداسى الاڭىنىڭ جوبا سۋرەتى جاريالاندى

2013.11.22 15:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  2022 – جىلعى كاتار الەمدىك دوداسى الاڭىنىڭ جوبا سۋرەتى 19 – قاراشادا جاريالاندى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت