بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

قالىڭ قار جاۋعاندىقتان مۋدانجياڭدا زاۆود عيماراتىنىڭ توبەسى ءتۇسىپ، 9 ادام قازا بولعان

2013.11.26 11:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابىنىڭ 26 – قاراشادا حاربيننان بەرگەن حابارى. ءتىلشىنىڭ مۋدانجياڭ قالالىق ۇگىت بولىمىنەن راستاۋىنشا، 25 – قاراشا ساعات 13تەن 21 مينۋت وتكەندە مۋدانجياڭ قالاسى كاڭجيا كوشەسىنىڭ سولتۇستىك مۇيىسىندەگى ءۇش قاباتتىق كونە زاۆود ءۇيىنىڭ توبەسى قالىڭ قاردىڭ سەبەبىنەن ءتۇسىپ كەتكەن، تەكسەرۋگە قاراعاندا، بۇل شىرعالاڭدا 9 ادام قامالىپ قالعان. 9 ساعات ىزدەستىرۋ ارقىلى قامالىپ قالعان 9 ادام تۇگەلدەي تابىلعان بولسا دا، باقىتقا قارسى بارلىعى قازا بولعان.

  ۇعىسۋعا قاراعاندا، بۇل زاۆود ءۇيى الدىڭعى عاسىردىڭ 80 – جىلدارىندا سالىنعان كونەشە فورماداعى زاۆود ءۇيى بولىپ، قازىر بەلگىلى تىزبەكتى كاسىپورىن بۇل ارانى مايعا الىپ، وسى ارادا جارتىلاي وڭدەلگەن ونىمدەردى مانەرلەيدى ەكەن، شىرعالاڭدا باقىتسىز تاعدىرعا ۇشىراعانداردىڭ بارلىعى وسى زاۆودتىڭ جۇمىسشىلارى.

  قازىر شىرعالاڭنىڭ تۋىلۋ سەبەبى ىشكەرىلەي تەكسەرىلۋدە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت