بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بۇرشاق وندىرمەسىنىڭ ۋىتى قانشالىق؟ ـــ «ۋىتتى بۇرشاق وندىرمەسىن» ءوندىرۋ قۇپيالىعىن اشكەرەلەۋ

2013.11.27 14:07   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

بۇرشاق وندىرمەسىنىڭ ۋىتى قانشالىق؟ ـــ «ۋىتتى بۇرشاق وندىرمەسىن» ءوندىرۋ قۇپيالىعىن اشكەرەلەۋ

  جۋىردا مالىمدەۋگە نەگىزدەلە وتىرىپ، تيانجين قالالىق ازىق – تۇلىك، ءدارى – دارمەكتەردى باقىلاۋ – باسقارۋ مەكەمەسى مەن تيانجين قالالىق ساقشى جاعىنىڭ زاڭ اتقارۋشى قىزمەتكەرلەرى تيانجين قالاسى جيشيان اۋدانىندا «ۋىتتى بۇرشاق وندىرمەسىن» وندىرەتىن ءبىر توپ ورىنعا شۇعىل تەكسەۋ جۇرگىىپ، «كىناراتتى بۇرشاق وندىرمەسىنەن» مولشەرمەن 4.2 تونناسىن، اعارتقىش ۇنتاقتان ءبىر قالتاسىن، «تامىرسىز سۋدان» (قار سۋى، جاڭبىر سۋى قاتارلىلار) 3 بوتەلكەسىن، AB ۇنتاعىنان 140 نەشە قالتاسىن، شىرىتپەيتىن دارىدەن 10 قالتاسىن، 001 جىلتىراتقىش دارىسىنەن 30 نەشە قالتاسىن قولعا تۇسىرگەن.

  قىس مەزگىلى كىرگەن سوڭ بۇرشاق وندىرمەسىءوتىمدى بولادى. بۇرشاق وندىرمەسىن جۇرت كوپ تۇتىناتىندىقتان، جۋىرداعى جىلداردان بەرى «ۋىتتى بۇرشاق وندىرمەسىنە» بايلانىستى ىستەر قايتا – قايتا تۋىلۋدا، اعارتقىش ۇنتاقتى ىستەتۋگە تيىم سالىنسا دا وعان قايشىلىق جاساۋ بۇل سالاداعى «جاسىرىن قاعيدا» بولىپ قالدى. بالالاردىڭ فيزولوگيالىق جاقتان ەرتە جەتىلۋىن، ايەلدەردىڭ فيزولوگيالىق وزگەرىسىن، قارتتاردىڭ سۇيەك تكاندارىنىڭ سيرەۋىن جانە راك اۋرۋىن كەلتىرىپ شىعاراتىن AB تالقانى، كىلەگەي قابىقتىڭ بۇلىنۋىنە وڭاي دۋشار ەتەتىن، ءتىپتى اسقىن حلورلى قان اۋرۋىنا شالدىقتىراتىن اعارتقىش ۇنتاق، كورۋ قۋاتىنا، باۋىردىڭ، اسقازان – ىشەكتىڭ قىزمەتىنە ىقپال جاسايتىن، ۇزاق ۋاقىت تۇتىنعاندا كوپ ءتۇرلى راككا شالدىقتىراتىن ازىقتىق ساقتاۋ ۇنتاعى قاتارلىلاردىڭ بارلىعىن بۇرشاق وندىرمەسىن وندىرۋشىلەر الباتى پايدالانۋدا.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت