بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ءجۇز جىلدىڭ الدىنداعى باتىستىقتار جۇڭگونىڭ سول كەزدەگى قولدانعان قانىشەر، راقىمسىز جازا شارالارىن سىزىپ قالدىرعان

2013.11.28 14:04   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  بۇل ءبىر توپ سۋرەت، 1825 – جىلى باتىستىقتار مانچيڭ پاتشالىعى تۇسىنداعى قولدانعان راقىمسىز جازا ادىستەرىن سىزىپ، ەستەلىك قىلىپ قالدىرعان سۋرەتتەر.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت