بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شىنجىن اۋەجايىنىڭ جاڭا تەرمينالى رەسمي پايدالانۋعا بەرىلدى(5)

2013.11.29 13:27  

شىنجىن اۋەجايىنىڭ جاڭا تەرمينالى رەسمي پايدالانۋعا بەرىلدى(5)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت