بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

اۆستراليالىق جابايى حايۋاناتتى جاتتىقتىرۋشى جولبارىستىڭ شابۋىلىنا ۇشىراپ اۋىر جارالانعان

2013.11.29 14:04   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  26 – قاراشا، اۆستراليانىڭ كۇن شۋاقتى تەڭىز قايراڭىنداعى حايۋاناتتار باقشاسىنىڭ ىشىندە ءبىر جولبارىس كەنەتتەن جابايى حايۋانات جاتتىقتىرۋشى دايۆ ستيلەسكە شابۋىل جاساعان، ونىڭ باسى مەن يىعى اۋىر جارالانعان. دايۆ قازىرگە دەيىن ەمحانادا تەكسەرىلىپ داۋلانۋ ۇستىندە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت