بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شينجياڭ اقتاۋ: ساز بالشىعى

2013.12.03 14:52   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  كوزە قولونەرشى اجى امەت شينجياڭ اقتاۋ اۋدانى بارىن اۋىلىنىڭ ادامى، ول جاساعان كوزەلەر جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ ەڭ ۇناتىپ الاتىن بۇيىمى. بيىل 57 جاستاعى اجى امەت 10 جاسىنان باستاپ كوزە قولونەرىن ۇيرەنگەن، ول جەرگىلىكتى كوزە قولونەرشىلەردىڭ التىنشى ۇرپاق جالعاستىرۋشىسى. قازىرگە دەيىن، ونىڭ قولىنان جاسالىپ شىققان كوزە جۇزدەن اسىپ، جىلدىق ساتىلۋ مولشەرى 400 مىڭ يۋاننان اسقان، سوندا دا ونىمدەرى قاجەتسىنۋدى قاناعاتتاندىرالماي وتىر. مۇنداي تابيعي زالالسىز كوزەلەردىڭ بازارىنىڭ جاندانۋى، اجى امەتتىڭ 3 ۇلىنىڭ دا ونىڭ وسى ونەرىن جالعاستىرۋىنا تۇرتكىلىك رول اتقاردى. بۇدان سىرت، اجى امەت جەرگىلىكتى ديقانداردان 40 نەشە ادامدى قابىلداپ، بىرگە كوزە جاساپ ورتاق بايۋعا جەتەكتەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت