بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

تايلانداعى ۇكىمەتكە قارسى توپ زۇڭلي سارايىن باسىپ الدى(7)

2013.12.04 15:07  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت