بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

20 داي اق ايۋ ءتۇن ورتاسىندا توپتىق ازىق ىزدەۋگە شىققان

2013.12.13 14:29   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ا ق ش –تىڭ الياسكا شتاتىندا، 20 داي اق ايۋ ءتۇن ورتاسىندا كيتتى كەشكى ازىعى ەتكەن. سيرەك كەزدەسەتىن بۇل سۋرەتتە، اق ايۋلاردىڭ بۇل جولى توبىمەن ازىق ىزدەگەنى كورسەتىلگەن. جايشىلىقتا، اق ايۋ ءبىر - بىرىنە مۇنداي جاقىن جۋىسپاستان، ءوزى جەكە دارا ازىق ىزدەيتىن، ءبىراق كول – كوسىر ءدامدى ازىقتىققا قۇنىققان ولار ءوزارا «تالاسۋعا دا» شاماسى كەلمەي قالعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت