بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ءۇندىستاندىق ايەل ديپلومات ا ق ش – تا ۇستالىپ، جابىرلەۋگە ۇشىراعان(3)

2013.12.19 11:21  

ءۇندىستاندىق ايەل ديپلومات ا ق ش – تا ۇستالىپ، جابىرلەۋگە ۇشىراعان(3)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت