بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ءۇندىستاندىق اسپاز 200 گرادۋستىق جوعارى تەمپەراتۋرالى ماي قازاندا قولىمەن بالىق قاقتاعان

2013.12.19 15:23   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» 16 – جەلتوقساندا حابارلاۋىنشا، ءۇندىستاننىڭ كونەدەلي قالاسىندا ءبىر جىگىت، 200 گرادۋستىق جوعارى تەمپەراتۋرالى ماي قازاندا قولىمەن بالىق قاقتاعان. ونىڭ بۇل ونەرى الارمانداردى تاڭعالدىرعان، سونىمەن قاتار بۇل رەستۋروننىڭ ساۋداسى دا كۇسەت بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت