بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

كۇي جانە ءداستۇرلى ءان ورىنداۋ جارىسىنان كورىنىس(16)

2013.12.20 11:21  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت