بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جاۋ بىنشاننىڭ ساۋلەتتى تۇرمىسى(12)

2013.12.23 15:03    جاۋ بىنشاننىڭ سانياداعى ساياجايى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت