بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

سىچۋاندا ەرەن بازارعا ءورت كەتىپ، 4 ادام قازا بولدى(8)

2013.12.27 11:00  

سىچۋاندا ەرەن بازارعا ءورت كەتىپ، 4 ادام قازا بولدى(8)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت