بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

رەسەيدەگى ەڭ تاڭداۋلى ەرەكشە اترەت

2013.12.31 13:35   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  الفا ەرەكشە اترەتى ــ رەسەي ارمياسىنىڭ ىشىندەگى ەڭ تاڭداۋلى لاڭكەستىك ۇيىمعا قارسى مىندەت اتقاراتىن اترەت. بۇل اترەتتىڭ سوعىس جاساۋ قابىلەتى مىعىم، جابدىقتانۋى وزىق، رەسەيدەگى ەڭ مىقتى ساربازدار.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت