بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

سىبەريادان تابىلعان 3500 جىلدىڭ الدىنداعى «قوس عاشىقتار قابىرى»

2013.12.31 13:41   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» 29 – جەلتوقساندا حابارلاۋىنشا، رەسەي عالىمدارى سىبەريا رايونىنداعى ستاري تارتاس قىستاعىنان 3500 جىلدىڭ الدىنداعى «قوس عاشىق قابىرىن» بايقاعان، بۇل «قوس عاشىقتار قابىرىندا» ءبىر ەر ادام مەن ايەل ادامنىڭ قول ۇستاسىپ، ءبىر – بىرىنە قاراپ جاتقان ءمايىتى بار بولىپ، «ءبىزدى ەشقانداي كۇش ايىرا المايدى» دەگەن تەرەڭ ماحاباتتارى بەينەلەنىپ جاتقان سياقتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت