بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

20 – عاسىردىڭ 80 – جىلدارىنداعى ا ق ش – تاعى تۇرمە تۇرمىسى

2014.01.03 13:22   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت

  • كۇن نۇرى ءىش كيىمىمەن ەنەرگيا قابىلدايتىن MP3