بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

پۋتين دەنە–تاربيە سالاسىنداعى دارىنىن تاعى ايگىلەدى

2014.01.06 14:53   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  4 – قاڭتار كۇنى، رەسەي زۇڭتۇڭى پۋتين مۇز دوپ جۇلدىزدار جارىسىندا.

  سول كۇنى، رەسەي زۇڭتۇڭى پۋتين سوچي قالاسىندا وتكىزىلەتىن قىسقى وليمپيا جارىسىنىڭ دايارلىق قىزمەتىن كوزدەن كەشىرۋ بارىسىندا مۇز دوپ جۇلدىزدار جارىسىنا قاتىناسىپ، سپورتشى رەتىندە جارىس الاڭىنىڭ قۇرىلعىلارىن كوزدەن كەشىردى.

  11 – ءنومىرلى قىزىل رەڭدى مۇز دوپ سپورت كيىمىن كيگەن پۋتين مەن بەلۋروسسيا زۇڭتۇڭى لۋكاشەنكا، رەسەي قورعانىس مينيسترى شويگۋ قاتارلى ادامداردان قۇرالعان «قىزىل كيىمدىلەر كومانداسى»، 12:3 ۇپايمەن رەسەي زۇڭتۇڭى قىزمەت باسقارماسىنىڭ باستىعى كورەن باستاعان «اق كيىمدىلەر كومانداسىن» جەڭىپ الدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت