بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شينجياڭ سۋىق اعىستىڭ ىقپالىنا ۇشىرادى(3)

2014.01.07 13:22  

شينجياڭ سۋىق اعىستىڭ ىقپالىنا ۇشىرادى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت