بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

NASA كۇن شۋداسىنىڭ 2014 – جىلى تۇسىرىلگەن ەڭ جاڭا سۋرەتتەرىن جاريالادى

2014.01.07 13:28   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ا ق ش عارىش مەكەمەسىنىڭ تورابى 2013 – جىلدىڭ سوڭى مەن 2014 – جىلدىڭ باسىندا تۇسىرىلگەن كۇن شۋداسىنىڭ ەڭ جاڭا سۋرەتتەرىن جاريالادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت