بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

پۋتين تاسقىن اپاتىندا قيىنشىلىققا ۇشىراعان بۇقارادان حال سۇرادى

2014.01.07 14:11   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  شەتەل مەديالارىنىڭ 6 – قاڭتاردا حابارلاۋىنشا، رەسەي زۇڭتۇڭى حاباروۆسكقا بارا جاتقان جولىندا، ارناۋلى ۇشاق ىشىندە تاسقىن اپاتىندا قيىنشىلىققا ۇشىراعان تۇرعىنداردان حال سۇراعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت