بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

«تۇقىمى تۇزداي قۇرىعان» باعالى جانۋارلار(30)

2014.01.07 14:37   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  فلوريدا قارا قاسقىرى: 1917 – جىلى ءبىر فلوريدا قارا قاسقىرى ۇرىپ ولتىرىلگەن، ايتۋعا قاراعاندا، بۇل بولتىرىك ەكەن، سودان كەيىن ەشكىم مۇنداي قاسقىردى كورمەگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 【19】 【20】 【21】 【22】 【23】 【24】 【25】 【26】 【27】 【28】 【29】 【30】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت