بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

اتاقتى قايىر – ساحاباتشى شاۋ يفۋ 107 جاسىندا دۇنيەدەن ءوتتى(12)

2014.01.08 14:48  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت