بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

سولتۇستىك كورەيا مەن ا ق ش باسكەتبول دوستىق جارىسىن وتكىزدى

رودمان جين جىڭىننىڭ تۋىلعان كۇنىنە ارناپ ءان شىرقادى

2014.01.09 15:12   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  8 – قاڭتار، NBAدىڭ دەمالىسقا شىققان جۇلدىزى رودمان جارىس باستالاردىڭ الدىندا سولتۇستىك كورەيانىڭ ەڭ جوعارى باسشىسى جين جىڭىننىڭ تۋىلعان كۇنىنە ارناپ ءان شىرقادى.

  سول كۇنى، سولتۇستىك كورەيانىڭ پحەنيان دەنە – تاربيە زالىندا، رودمان باستاعان NBAدىڭ دەمالىسقا شىققان جۇلدىزدارىنان قۇرالعان كومانداسى مەن سولتۇستىك كورەيانىڭ باسكەتبول كومانداسى ءبىر مايدان دوستىق جارىس وتكىزدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت